תקנון ותנאי השימוש באתר

כללי

1.               ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת מרק שנטל (ישראל) בע"מ (להלן:"האתר" וה"חברה" בהתאמה). האתר הנו בבעלותה של החברה.

2.       משתמשים קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 (להלן:"קטינים " ) נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוס עליהם (להלן יחדיו:"ההורים") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

3.                   על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בשימוש ו/או פעילות באתר בדבר תנאי השימוש וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שאלו יפעלו על פי תנאי שימוש באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש.

4.                   הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (כולל כל שינוי עתידי בהם) ומעידים על הסכמת המשתמש ואישורו לתנאים אלו ולפיכך על המשתמש לעיין בהן בקפידה ולשוב ולהתעדכן בשינויים שיבוצעו בהם מעת לעת (אם וככל שיבוצעו). באם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנו נדרש שלא להיכנס לאתר ו/או לבצע באתר פעילות ו/או שימוש כלשהם. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי השימוש ו/או שינויים שיחולו בו מעת לעת.

5.                    המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות ובלתי מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי. אין להשתמש, בכל דרך, בתכנים, בטקסטים, בשמות, בעיצובים ובתכנים הגראפיים, במוסיקה, בקבצים, בתמונות, בתצלומים, בסרטונים (אודיו, וידאו וצילומי סטילס מוידאו), במלל, בשמות וסמני המסחר וכל חומר אחר המופיע באתר כולל בהודעות ופרסומים באתר ו/או בדיוורים של האתר ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של האתר (להלן " התכנים ") וכן אין לאפשר לאחר/ים לעשות שימוש בתכנים .

6.                    יובהר, כי במסגרת השימוש בתכנים למטרה אישית ובלתי מסחרית בלבד המשתמש נדרש ומתחייב להשאיר את התכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים, כפי שפורסם באתר, ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף בתכנים כאמור ו/או לא לבצע כל פיתוח ו/או שינוי של התכנים.

7.                    המשתמש מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש באתר אשר הנו בניגוד לדין ו/או בניגוד למוסכם ו/או פוגעני.

שחרור מאחריות

8.                   אתר בכללותו- לרבות כל מידע באתר (כולל מידע אשר הגישה אליו הנה באמצעות האתר) והתוכנה העומדת בבסיס האתר- מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות שהיא (" AS IS ").

9.                    השימוש באתר ובשירותיו (כולל שירות "שלח/י לחבר/ה") ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא יוצרו כל יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.

10.                החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל עת מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה .

11.               החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יינתן כסדרו לא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, תקלות, נזקים, כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה), או ייפגע מכל סיבה אחרת.

12.               בכפוף לכל דין, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי המידע, החומר והפעולות באתר ו/או אשר הגישה אליהם הנה באמצעות האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או בקשר לשימוש באתר (לרבות בין היתר לגבי השימוש בתכניו ובשירותיו).

13.                החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, במקרה בו הפרת את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר.

14.                החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש, שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו בקשר לשימוש באתר.

תוכן האתר

15.               המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות החברה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

16.                התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

17.                תתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות של מידע המוצג באתר והחברה איננה  אחראית בגינם.

18.                במקרה בו נפלה טעות במחיר המוצר ו/או במידה ומחיר המוצר לא התעדכן באתר לא יחייב הדבר את החברה ובכל מקרה המחיר הקובע יהא זה המוצג בחנויות.

19.                המוצרים המוצגים באתר ו/או חלקם אינם נמכרים בחנויות העודפים של החברה.

קניין רוחני

20.          כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בין היתר: זכויות יוצרים, סימני ושמות מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מדגמים, ידע, סודות מסחריים ואיסוף המידע האישי של המשתמשים באתר, הינן בבעלותה של החברה או של צד שלישי אשר הרשה לחברה להשתמש בהן.

21.               אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר,לשנות, לעבד, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי את הנ"ל או כל חלק מהם, בכל אמצעי ובכל דרך, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

22.                שם החברה וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש .

קישורים באתר

     23.   באתר ימצאו קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט, שאינם האתר  ו/או בבעלות החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו  תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר    ) אפילו קיים סימן משותף של החברה ושל בעלת דף האינטרנט אליו מפנה הקישור)   אינה מלמדת על ידיעה ו/או הסכמה של החברה לתוכנו או על היות תוכן האתר  המקושר אמין, מלא עדכני או בעל כל היבט אחר. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם מתאימים לצרכי המשתמש או  שהמשתמש מתנגד לתוכנם או סבור כי הם מקוממים בלתי חוקיים או בלתי  מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים   שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם  ו/או מהסתמכות עליהם .

       24.      מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע המשתמש באמצעות קישור הקיים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים .

שיפוי

25.   המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או   מי מטעמה בגין כל נזק , הפסד, אבדן רווח, תשלום או      הוצאה שייגרמו להם (לרבות  הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הדין וסמכות השיפוט

26.              תנאי שימוש אלו, כמו גם כל התקנונים ו/או תנאי השימוש הנוספים המופיעים באתר, כפופים לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

צור קשר

27.   בכל הקשור באתר ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הבאה :   מרק שנטל (ישראל) בע"מ לידי הגב' סיגל ברוכין רחוב  העמל 14, ראש העין 48092  פניות  ניתן אף לבצע לטלפון:9321914-03.

שונות

28.     תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם הנם מיועדים לגברים   ונשים כאחד.